Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

(a) Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken die worden verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten ("servicegegevens"). De servicegegevens kunnen bestaan uit uw naam, uw adres, uw geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en persoonlijke gezondheidsinformatie. De bron van de servicegegevens bent u of uw behandelend zorgverlener. De servicegegevens kunnen worden verwerkt om onze diensten te verlenen, de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, back-ups van onze databases te onderhouden en met u en/of uw zorgverlener te communiceren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons. Soms kunnen servicegegevens bestaan uit uw naam, uw adres, telefoonnummer en professioneel e-mailadres. De bron van de servicegegevens bent u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt. De servicegegevens kunnen worden verwerkt om onze diensten te verlenen, de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, back-ups van onze databases te onderhouden en met u te communiceren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt en ons.

(b) We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, referentiebron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch tracking systeem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De juridische basis voor deze verwerking is ons legitiem belang, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

(c) Wij kunnen informatie verwerken die vervat zit in een vraag die u aan ons stelt met betrekking tot onze producten en/of diensten ("aanvraaggegevens"). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, vermarkten en verkopen/leveren van relevante producten en/of diensten aan u. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk ons belang bij een goede administratie van onze website en ons bedrijf.

(d) Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen van producten en diensten, die u met ons aangaat en/of via onze website ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens en de transactiegegevens omvatten. De transactiegegevens mogen worden verwerkt ten behoeve van het leveren van de aangekochte producten en diensten en het naar behoren registreren van deze transacties. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk ons belang bij een goede administratie van onze website en ons bedrijf.

(e) Wij kunnen informatie verwerken die u aan ons verstrekt, of die via andere databasebronnen is verstrekt, met als doel te abonneren op onze e-mailnotificaties en/of nieuwsbrieven ("notificatiegegevens"). De notificatiesgegevens kunnen worden verwerkt voor het verzenden van de relevante notificaties en/of nieuwsbrieven. De juridische basis voor deze verwerking is toestemming.

(f) Wij kunnen informatie verwerken die vervat zit in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metagegevens omvatten die met de communicatie verband houden. Onze website genereert de metadata die gekoppeld zijn aan de communicatie via de website contactformulieren. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de communicatie met u en het bijhouden van gegevens. De juridische basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van onze website en zakelijke en communicatie met gebruikers.

(g) Wij kunnen elk van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden genoemd, verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De juridische basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

(h) Wij kunnen elk van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden genoemd, verwerken indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het inwinnen van professioneel advies. De juridische basis voor deze verwerking is ons legitiem belang, namelijk een goede bescherming van onze onderneming tegen risico's.

(i) Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verwerken die in deze paragraaf worden beschreven, kunnen we ook elk van uw persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven (dit betekent onze filialen, onze uiteindelijke holdingonderneming en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden, en op de rechtsgronden, uiteengezet in deze verklaring.

Naast de specifieke onthullingen van persoonsgegevens die in deze paragraaf worden vermeld, kunnen wij uw persoonsgegevens onthullen wanneer deze onthulling noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen, en wanneer deze onthulling noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Behoud en verwijdering van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij voor welk doel of welke doelen dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doelen noodzakelijk is.

Ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.

Wijzigingen

We kunnen deze policy van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

Uw rechten

In deze paragraaf hebben we de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Lees daarom de relevante wetgeving en richtlijnen van de regelgevende instanties voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten onder de wet op de gegevensbescherming zijn: a) het recht op toegang, b) het recht op rectificatie, c) het recht op wissing, d) het recht om de verwerking te beperken, e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, f) het recht op overdraagbaarheid van gegevens, g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en h) het recht om de toestemming in te trekken.

(a) U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, toegang hebben tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat bijzonderheden over het doel van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Voor zover de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie bezorgen van uw persoonsgegevens. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt binnen een termijn van 30 dagen, maar voor extra exemplaren kan een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

(b) U hebt het recht onjuiste persoonsgegevens over u te laten rectificeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen. Wij zullen dit verzoek binnen 30 dagen in behandeling nemen.

(c) In bepaalde omstandigheden hebt u het recht uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Tot die omstandigheden behoren: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming; de verwerking is bedoeld voor directe marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. De algemene uitzonderingen omvatten de gevallen waarin verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; voor de nakoming van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

(d) In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van groot openbaar belang.

(e) U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de juridische basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, stoppen we met de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke claims.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ten behoeve van directe marketing (inclusief profilering ten behoeve van directe marketing). Indien u hiertegen bezwaar maakt, stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor wetenschappelijke of historische doeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een om redenen van algemeen belang uitgevoerde taak.

(f) Voor zover de juridische basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

en deze verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd, hebt u het recht uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

(g) Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat waar u uw gebruikelijke verblijfplaats heeft, uw werkplek zich bevindt of de plaats waar de vermeende inbreuk zich heeft voorgedaan.

(h) Voor zover de juridische basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming: Franz Gillemon met e-mailadres Dataprotection@anacura.com